Všeobecné podmienky výkonu leteckých prác

Firma DroneAV postupuje v súlade s rozhodnutím Dopravného úradu č: 2/2019 o vykonávaní letu bezpilotným lietadlom vo vzdušnom priestore SR.

Možnosti poskytovania leteckých prác ovplyvňuje:

1. účel letu bezpilotným lietadlom,

2. spôsob vykonania letu bezpilotným lietadlom,

3. geografické charakteristiky miesta vykonania letu bezpilotným lietadlom,

4. miera ohrozenia majetku a zdravia osôb na zemi, ktoré môže spôsobiť vykonanie letu bezpilotným lietadlom,

5. trieda vzdušného priestoru, v ktorom sa má let bezpilotným lietadlom vykonať,

6 trieda, konštrukcia, výkony a bezpečnostné systémy použitého bezpilotného lietadla,

7. organizačné zabezpečenie vykonania letu bezpilotným lietadlom a návrh opatrení na zmiernenie rizík,

8. aktuálne počasie,

9. aktuálne využitie vzdušného priestoru,

Let je možné vykonať až po obhliadke letovej oblasti, vybavení prípadných povolení a splnení všetkých bezpečnostných opatrení.

V prípade, že pilot na diaľku dospeje k názoru, že let nie je možné bezpečne uskutočniť, má povinnosť buď zabezpečiť bezpečné prevedenie letu alebo let zrušiť. Tak isto v prípade, že počas letu uzná, že let nemôže bezpečne previesť, je povinný ho prerušiť do tej doby, kým nebude možné bezpečne pokračovať.

Vykonávanie fotografií a videozáznamu je možné len so súhlasom majiteľa pozemku alebo nehnuteľnosti.

Všetky odovzdané materiály zákazníkovi musia byť v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, zákonom o utajovaných skutočnostiach a ostatnými platnými zákonmi a právnymi normami SR a EU.

Možnosť online prenosu je podmienená pokrytím 4G signálu mobilného operátora v danej lokalite.